1. Skip to main content

     产品变更通知

     PCN#
     日期
     变更类型
     受影响型号

     01/22/20

     寿命终止

     VIT270H3U600B001, VIT270H3U600C001, VIT028H3U600D001, VIT028H3U600C001

     01/09/20

     更改“VC”VTM控制电器规格

     VTM48Ex480y006A00.

     12/17/19

     数据表格式更改

     所有以 60 和 70 结尾的 DCM ???/p>

     06/28/19

     产品品牌变更

     MQPI, QPI, 和 QPO 滤波器

     06/26/19

     电气规格变更

     NBM2317S60E1560T0R

     06/10/19

     寿命终止

     QPO-1LZ, QPO-1LZ-01, 和 QPO-1-EVAL1

     05/30/19

     产品规格变更

     选择 V300 (Maxi) ???/p>

     05/24/19

     寿命终止

     查看文档

     05/17/19

     电气规格变更

     BCM4414BG0F4440C06, BCM4414BG0F4440C10, BCM4414BG0F4440T06, BCM4414BG0F4440T10, BCM4414VG0F4440C02, BCM4414VG0F4440T02

     05/08/19

     产品规格变更

     选择 V300 (Maxi) ???/p>

     04/25/19

     产品规格变更

     BCM6123xD1E5135yzz, BCM400x500yIK8A3z

     03/26/19

     产品数据表变更

     All Maxi, Mini, and Micro DC-DC Bricks, FIAM, MicroRAM, ARM, ENMod, FARM and M-FIAM modules.

     02/22/19

     寿命终止

     QPO-2LZ, QPO-2LZ-01 和 QPO-2-EVAL1

     09/14/18

     产品停产通知

     QPI-8LZ, QPI-8LZ-01.

     08/31/18

     寿命终止

     所有VIA封装的NBM.以NBM3814开头的??樾秃?

     06/20/18

     产品数据表变更

     DCM3414V50M17C2C01, DCM3414V75H31C2C01 DCM3714VD2H53E0C01, DCM3414V50M17C2T01 DCM3414V75H31C2T01, DCM3714VD2H53E0T01DCM3414V50M17C2M01, DCM3414B50M17C2C05 DCM3414B75H31C2C05, DCM3714BD2H53E0C05DCM3414B50M17C2T05, DCM3414B75H31C2T05 DCM3714BD2H53E0T05, DCM3414B50M17C2M05DCM3414B50M17C2C09, DCM3414B75H31C2C09 DCM3714BD2H53E0C09, DCM3414B50M17C2T09 DCM3414B75H31C2T09, DCM3714BD2H53E0T09DCM3414B50M17C2M09

     04/23/18

     寿命终止和最后购买通知

     GP-MPFC1H21, GP-MPFC1HN1, GP-MPFC1HN3

     03/05/18

     产品报废

     VI-270-%X, VE-270-%X, VI-B70-%X, VE-B70-%X
     DC-DC转换器

     12/19/17

     产品规格变更

     所有 “4914”, “4414”, “3814”, “3714”和 “3414”VIA 封装的BCM,DCM,NBM和PFM.

     08/08/17

     产品规格变更

     所有“0823” 和 “1323” ChiP 封装的VTM.

     06/30/17

     产品数据表变更

     BCM3814x60E15A3yzz.

     06/02/17

     产品停产通知

     VI Brick PRM 和 MIL-COTs 滤波器

     05/30/17

     产品规格变更

     所有“3623”, “4623”, “6123”, 和“2361” ChiP 封装的BCM,NBM和DCM.

     04/19/17

     寿命终止

     P036F048T12AL, P036T048T12AL, P024F048T12AL, P024T048T12AL, MP028T036M12AL, MP028F036M12AL, P048F048T12AL, P048T048T12AL, P048F048T24AL, P048F048M24AL, P048T048T24AL, P048T048M24AL.

     11/21/16

     产品规格变更

     VTMEx060y040A00, VIZ0084.

     10/17/16

     寿命终止

     BCM384F480F325A00, BCM384T480F325A00.

     08/24/16

     产品停产通知

     ?PI2127-01-LGIZ, PI2002-00-QEIG, PI2161-01-LGIZ PI2001-00-SOIG, PI2007-00-QEIG, PI2001-00-QEIG PI2003-00-SOIG, PI5101-01-LGIZ, PI2003-00-QEIG PI2211-00-QAIG, PI2002-00-SOIG, PI2121-00-LGIZ

     12/14/15

     产品停产通知

     PFC MegaPAC, PFC MegaPAC-EL,PFC MegaPAC-HPEL, PFC MegaPAC-HP4kW MegaAPC, Mini MegaPAC

     11/17/15

     产品规格变更

     PRM48AH480T200A00

     11/16/15

     产品变更通知

     PFC MegaPAC, PFC MegaPAC-EL, PFC MegaPAC-HPEL, PFC MegaPAC-HP 4kW MegaAPC, Mini MegaPAC

     11/12/15

     寿命终止通知

     PI2061-00-QEIG

     11/05/15

     产品停产通知

     PFC FlatPACs

     111/09/15

     寿命终止

     B384F120T30, B384T120T30

     3/31/15

     寿命终止

     BCM48BF040M200A00, BCM48BF040T200A00BCM48BT040M200A00, BCM48BT040T200A00BCM48BH120M120A00, BCM48BH120T120A00VTM48EH040M025A00, VTM48EH040T025A00VTM48ET040M050A00, VTM48ET040T050A00VTM48EF040M050A00, VTM48EF040T050A00VTM48FH060M020A00, VTM48FH060T020A00VTM48EH120M010A00, VTM48EH120T010A00MVTM36BF030M040A00, MVTM36BT030M040A00VIV0005TFJ, VIV0007TFJ, PRM48BF480T400A00PRM48BT480T400A00, PRM48BH480T200A00P045F048T17AL, P045F048T32AL, P045T048T17ALP045T048T32AL, VIZ0017, VIZ0079, P024F048T12

     02/12/15

     产品停产通知

     单相: VI-FPE6-CUX, VI-FKE6-CUX, VI-FPE6-CQX, VI-FKE6-CQX, VI-FPE6-CMX
     VI-FKE6-CMX

     三相: VI-TKY6-CHX, VI-TKY6-CEX
     VI-TRY6-CCX

     1/06/15

     产品规格变更

     所有全VIChip和半VIChip产品

     12/08/14

     产品改进

     PI3301-00-LGIZ, PI3301-01-LGIZ, PI3301-20-LGIZ PI3301-21-LGIZ, PI3302-00-LGIZ, PI3302-20-LGIZ PI3303-00-LGIZ, PI3303-20-LGIZ, PI3305-00-LGIZ PI3305-20-LGIZ, PI3311-00-LGIZ, PI3311-01-LGIZ PI3311-20-LGIZ, PI3311-21-LGIZ, PI3312-00-LGIZ PI3312-01-LGIZ, PI3312-20-LGIZ, PI3312-21-LGIZ PI3318-00-LGIZ, PI3318-01-LGIZ, PI3318-20-LGIZ PI3318-21-LGIZ

     10/30/14

     产品替代

     48 V 600 W ConverterPACs 使用以下前缀:
     标准长度: PZ GPZ CPZ
     扩展长度: PZL GPL

     09/29/14

     产品停产通知

     QPI-10LZ, QPI-10LZ-01

     09/12/14

     产品性能参数变更

     所有以V48A15x500B开头的DC-DC转换器??樾秃?(例如: V48A15T500BL)

     09/03/14

     产品停产通知

     自动换档MegaPAC(所有???

     09/03/14

     产品停产通知

     4kW MegaPAC - 扩展长度 (所有???

     09/03/14

     产品停产通知

     FE360 FE375 FE375-1 FE384

     09/03/14

     产品停产通知

     MicroPAC (所有???

     8/04/14

     产品规格变更

     BCM48BF030M210A00, BCM48BF030T210A00, BCM48BT030M210A00, BCM48BT030T210A00, B048F080M24A, B048F080T24A, B048T080M24A, B048T080T24A, BCM48BF080M240A00 BCM48BF080T240A00, BCM48BT080M240A00 BCM48BT080T240A00, B048F096M24A, B048F096T24A, B048T096M24A, B048T096T24A, BCM48BF096M240A00, BCM48BF096T240A00, BCM48BT096M240A00, BCM48BT096T240A00, BCM48BF120M300A00, BCM48BF120T300A00, BCM48BT120M300A00, BCM48BT120T300A00, VTM48EF030M070A00, VTM48EF030T070A00, VTM48ET030M070A00, VTM48ET030T070A00, V048F080T030A, V048F080M030A, V048T080T030A, V048T080M030A, VTM48EF080M030A00, VTM48EF080T030A00, VTM48ET080M030A00, VTM48ET080T030A00, V048F096M025A, V048F096T025A, V048T096M025A, V048T096T025A, VTM48EF096M025A00, VTM48EF096T025A00 VTM48ET096M025A00, VTM48ET096T025A00 VTM48EF120M025A00, VTM48EF120T025A00, VTM48ET120M025A00, VTM48ET120T025A00

     7/02/14

     寿命终止

     B352F110T24, B352T110T24, B352F110T30 B352T110T30, BCM352F110T300A00, BCM352T110T300A00

     6/20/14

     产品规格变更

     B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, B048F096T24, B048F096M24, B048T096T24, B048T096M24, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, VIZ0078

     06/02/14

     产品停产通知

     所有“IP-xxx”和“IE-xxx” DC-DC 转换器???
     以指定的“IP-”和“IE-”开头的器件型号.”

     04/07/14

     产品停产通知

     所有以BC, VT, PR, MT, MC和MR开头的VI Brick BCM,PRM和VTM将停产,除了:
     MF028AMFPT, PR045A480x040FP, PR036A480x012FP

     04/03/14

     寿命终止

     第一代BCM和VTM产品 (B048/V048/MV036)

     03/13/14

     产品性能变更

     所有以V375B12x300B开头的DC-DC转换器??樾秃?/p>

     01/01/14

     产品停产通知

     PI2126-00-LGIZ

     12/24/13

     产品外观变更

     所有 VI(VE)-200 驱动器和扩增器, VI(VE)-HAM, VI(VE)-BAM, VI(VE)-HAMD, VI(VE)-BAMD, 和VI(VE) BatMod.

     05/29/13

     产品停产通知

     所有以DC048B开头的产品型号

     03/08/13

     产品停产通知

     以BC384R和BC352R开头的产品型号

     07/13/12

     VTM 反向浪涌?;?/p>

     1.5V, 2V 标称输出的半chip VTM:
     VIV0102THJ, VIV0103THJ, VTM48EF015T050A00, VTM48EF020T040A00

     07/01/12

     产品停产通知

     PI2122-00-LGIZ.

     03/01/12

     产品规格变更

     1/8 砖中间母线转换器

     09/13/11

     产品性能参数变更

     所有以V48A15x500Bxx开头的DC-DC转换器??樾秃?(例如:V48A15C500BL).

     07/27/11

     产品性能参数变更

     B048F060T24, B048F060M24, B048T060T24, B048T060M24, B048F080T24, B048F080M24, B048T080T24, B048T080M24, B048F096T24, B048F096M24, B048T096M24, B048T096T24, B048F160T24, B048F160M24, B048T160T24, B048T160M24, B048F240T30, B048F240M30, B048T240T30, B048T240M30, B048F320T30, B048F320M30, B048T320T30, B048T320M30, B048F480T30, B048F480M30, B048T480T30, B048T480M30, V048F060T040, V048F060M040, V048T060T040, V048T060M040, V048F080T030, V048F080M030, V048T080T030, V048T080M030, V048F096T025, V048F096M025, V048T096T025, V048T096M025, V048F160T015, V048F160M015, V048T160T015, V048T160M015, V048F240T012, V048F240M012, V048T240T012, V048T240M012, V048F320T009, V048F320M009, V048T320T009, V048T320M009, V048F480T006, V048F480M006, V048T480T006, V048T480M006.

     05/05/11

     产品性能参数变更

     所有以V375B48x300B开头的DC-DC??樾秃?(例如: V375B48T300BL).

     04/22/11

     寿命终止

     B048F120T30, B048T120T30, B048F120M30, B048T120M30, B048F040T20, B048T040T20, B048F040M20, B048T040M20, B048F030T21, B048T030T21, B048F030M21, B048T030M21, B048F015T14, B048T015T14, B048F015M14, B048T015M14.

     04/22/11

     工艺改进

     B352F110T30, B352T110T30, B384F120T30, B384T120T30, V048F480T006, V048T480T006, V048F480M006, V048T480M006.

     03/22/11

     产品外观变更

     标准长度的 PFC MegaPAC

     01/24/11

     功能改进

     VTM48EH015T050A00

     12/07/10

     寿命终止

     V048F120T025, V048T120T025, V048F120M025, V048T120M025, V048F040T050, V048T040T050, V048F040M050, V048T040M050, V048F030T070, V048T030T070, V048F030M070, V048T030M070, V048F020T080, V048T020T080, V048F020M080, V048T020M080, VIV0007TFJ, V048F015T100, V048T015T100, V048F015M100, V048T015M100, VIV0005TFJ

     10/08/10

     形态变化

     所有VI Chip

     09/20/10

     产品外观变更

     Maxi, Mini 和 Micro DC-DC 转换器FARM, FIAM, M-FIAM, MiniHAM 和 MicroRAM ???/p>

     09/08/10

     取消机构批准

     AC前端

     09/07/10

     取消VDE认可

     VI-200 DC-DC转换器

     08/04/10

     外观:产品标签

     VI Chips

     07/29/10

     外观:封装

     所有VI Chip

     07/28/10

     产品外观变更

     PFC MegaPACs

     01/18/10

     回流焊装配温度

     所有表贴VI Chip

     01/15/10

     推荐的推脚孔径改变

     所有推脚

     08/04/09

     回流焊温度

     所有表贴(J形-引脚) VI Chip 产品 (BCM, PRM, VTM)

     07/31/09

     产品高度改变

     所有VI Chip 产品 (BCM, PRM, VTM)

     02/20/09

     产品规格变更

     高升压VI/VE-HAM

     08/08/08

     产品功能

     B384F120T30, B384T120T30 B384F120T24, B384T120T24

     07/11/08

     PFC前端 (产品性能)

     PFC前端

     04/02/08

     产品外观的变更和改进

     DC-DC转换器和系统???/p>

     03/19/08

     产品外观变更

     所有VIPAC产品

     01/09/08

     产品功能

     所有VI Chip PRM, BCM, 和VTM

     02/08/07

     产品控制界面变更, 系统设计变更

     所有以VP-开头的新的AC VIPAC系统

     01/24/07

     产品性能参数变更

     以V375A48开头的DC-DC转换器??樾秃?/p>

     11/07/06

     产品标识

     所有 VI Chip PRM, BCM 和 VTM

     09/22/06

     寿命终止和最后购买通知

     所有以 VC-开头的??樾秃?/p>

     07/24/06

     外观: J形引脚表面

     全部尺寸BCM & VTM

     06/02/06

     尺寸变化: 封装尺寸

     全部尺寸的 VTM, BCM & PRM

     05/30/06

     欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

     器件型号以文件提供

     04/06/05

     寿命终止

     DC-DC 产品系列

     Contact Form

     联系Vicor

     感谢您与我们联系。

     您将在一个工作日内收到答复。

     人人视频 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>